KZN-Toruński Sp. z o.o.

kzn KZN Toruński Krajowy Zasób Nieruchomości

Klauzula informacyjna RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem danych jest Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa “KZN-Toruński” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji reprezentowana przez Prezesa Zarządu, z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41A, 87-100 Toruń; adres e-mail: sim@kzn-torunski.pl 

2. Celem zbierania danych jest uzyskanie odpowiedzi na złożone pismo oraz rozpatrzenie wniosku o zapewnienie dostępności. Dane będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 lit c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

3.Inspektorem ochrony danych w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej “KZN-Toruński” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji jest Pan Marcin Nowak, adres e-mail: iod@kzn-torunski.pl 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania odpowiedzi na złożone pismo. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja zadań związanych z powyższym celem co jednoznaczne jest z odstąpieniem od umowy, procesu wydania decyzji, uzyskania odpowiedzi, itd.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a po jego upływie zgodnie z okresem przewidzianym w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w rozporządzeniu w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych zostaną usunięte.


KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI Nadrzędną misją Instytucji jest realizowanie obowiązku prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.
SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE Społeczna inicjatywa mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.
PRZYSTĄPIENIE DO SIM Nawiązanie kontaktu. Podpisanie wstępnego porozumienia o współpracy; Podjęcie przez radę gminy uchwał związanych z powołaniem SIM.