KZN-Toruński Sp. z o.o.

kzn KZN Toruński Krajowy Zasób Nieruchomości

Klauzula informacyjna RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem danych jest Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa “KZN-Toruński” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji reprezentowana przez Prezesa Zarządu, z siedzibą przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 41A, 87-100 Toruń; adres e-mail: sim@kzn-torunski.pl 

2. Celem zbierania danych jest uzyskanie odpowiedzi na złożone pismo oraz rozpatrzenie wniosku o zapewnienie dostępności. Dane będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust.1 lit c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

3.Inspektorem ochrony danych w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej “KZN-Toruński” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji jest Pan Marcin Nowak, adres e-mail: iod@kzn-torunski.pl 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania odpowiedzi na złożone pismo. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwa realizacja zadań związanych z powyższym celem co jednoznaczne jest z odstąpieniem od umowy, procesu wydania decyzji, uzyskania odpowiedzi, itd.

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a po jego upływie zgodnie z okresem przewidzianym w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w rozporządzeniu w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych zostaną usunięte.