KZN-Toruński Sp. z o.o.

kzn KZN Toruński Krajowy Zasób Nieruchomości

Korzyści z bycia najemcą SIM:

 • możliwość zamieszkania w SIM bez konieczności zaciągania wysokiego kredytu;
 • nawet o połowę niższe stawki czynszu niż na rynku komercyjnym;
 • dla najemców będących jednocześnie partycypantami, możliwość w przyszłości rozliczenia partycypacji w czynszu (tzw. „wakacje czynszowe”, dzięki którym najemca przez czas określony w umowie, a w przypadku emerytów – bezterminowo, będzie płacił nawet 20% niższy czynsz);
 • możliwość zmiany umowy najmu na umowę najmu z dojściem do własności (uzyskanie własności mieszkania w perspektywie lat).

 

Jak stać się najemcą mieszkania z zasobu SIM:

Zgodnie z ustawa z 26.10.1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 poz. 2224) najemcą mieszkania wybudowanego przez SIM może być: osoba lub rodzina nieposiadająca własnego mieszkania w danej miejscowości, która dysponuje środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak jej dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.

Ubiegający się o najem może jednak posiadać mieszkanie w innej miejscowości, pod warunkiem, że zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem pracy w pobliżu położenia lokalu SIM.

Przyszły najemca lokalu z zasobu SIM musi spełniać kryteria dochodowe określone w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz.U. z 2022 r. poz.377, z późn. zm.), tj. średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, nie przekracza:

 • 75% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
 • 105% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
 • 145% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,
 • 170% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,
 • 170% w gospodarstwie domowym większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 35% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym,

iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie na terenie, którego położony jest lokal mieszkalny.

 

Czym jest partycypacja:

Przyszły najemca zawiera z SIM umowę w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego.  Na podstawie tej umowy Partycypant zobowiązuje się do wpłaty 15%-20% kosztów budowy konkretnego lokalu mieszkalnego.

Umowa partycypacji jest obligatoryjna i poprzedza podpisanie umowy najmu. Jest zawierana jeszcze przed rozpoczęciem budowy lokalu.

W przypadku rozwiązania umowy najmu (zgodnie z jej zapisami) wpłacona wcześniej kwota partycypacji zostaje zwrócona.

W przypadku śmierci najemcy partycypacja podlega dziedziczeniu przez spadkobierców (jest to sytuacja uregulowana odpowiednimi przepisami prawa).

Przyszły najemca lokalu zobowiązany będzie także do uiszczenia kaucji w kwocie trzykrotności miesięcznego czynszu.

 

Jak obliczana jest kwota partycypacji:

Ilość m² pow. lokalu pomnożona przez wartość 1 m² daje wartość lokalu. Partycypacja to 15%-20% tej kwoty.

 

Źródło finansowania budowy mieszkań:

 • Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa,
 • Fundusz Dopłat,
 • partycypacja najemców,
 • kredyt zaciągnięty przez Spółkę w Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • środki własne SIM “KZN – Toruński” Sp. z o.o. (opcjonalnie).

 

Jaki będzie standard wybudowanych mieszkań?

Mieszkania będą w stanie gotowym do zamieszkania. Będą wykończone zgodnie z niżej przedstawionym standardem:

 • POKOJE – podłogi wykończone panelami;
 • PRZEDPOKÓJ – strefa wejścia wykończona płytami gresowymi;
 • KUCHNIA – wyposażona w czteropaleniskową kuchenkę, zlewozmywak, podłogi wykończone płytkami gresowymi, ściana przy kuchence pokryta będzie farbą zmywalną;
 • ŁAZIENKA – wyposażona w wannę obudowaną akrylem, umywalkę, misę ustępową, podłogi wykończone płytkami gresowymi, ściany będą pokryte farbą „niebrudzącą i zmywalną”;
 • ŚCIANY I SUFITY – pokryte powłokami malarskimi – kolor biały;
 • KONTAKTY – (ok. 16 sztuk na lokal);
 • BATERIE – w zakresie wanny, zlewu i umywalki;
 • DRZWI WEWNĘTRZNE – kolor biały.

 

Czynsz:

Najemcy zobowiązani będą do uiszczania comiesięcznego czynszu w umiarkowanej wysokości. Oprócz tego najemcy będą opłacać rachunki za dostawę mediów tj. woda, ścieki, prąd, ogrzewanie, Internet, itp.

 

W jaki sposób można zostać najemcą mieszkania z zasobu SIM?

Nabór najemców przeprowadza Gmina. Informacja o naborze są publikowane na stronach Urzędów Gmin oraz na stronie SIM i w mediach społecznościowych. Rozpoczęcie naboru powinno rozpocząć się po podjęciu uchwały/wydania zarządzenia w sprawie określenia zasad naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych w ramach inwestycji realizowanej przez SIM.

Informacje o wymaganych dokumentach będą wykazane w regulaminie bądź ogłoszeniu o naborze dla poszczególnych inwestycji. Wnioski oraz załączniki będą również dostępne we właściwym Urzędzie Miasta/Gminy oraz na stronach internetowych.

Kiedy będą podpisywane umowy z najemcami?

Umowy o najem zostaną podpisane z Partycypantami po oddaniu budynku do użytku.

 

Dojście do własności mieszkania wynajmowanego z zasobu SIM:

Wykup mieszkania na własność jest możliwy po 15 latach najmu wówczas najemca zobowiązany będzie do spłaty pozostałej części kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na dany lokal mieszkalny oraz wykupu mieszkania po cenie rynkowej (wycena na dzień wykupu mieszkania). Na poczet wykupu zalicza się zwaloryzowaną kwotę wpłaconej przez najemcę partycypacji.

Po całkowitej spłacie przez Spółkę zobowiązana zaciągniętego na budowę w BGK (kredyt udzielany jest na 30 lat) najemca będzie do wykupu mieszkania po cenie rynkowej (wycena na dzień wykupu mieszkania), na poczet, którego zalicza się zwaloryzowaną kwotę wpłaconej przez najemcę partycypacji.

W obu powyższych przypadkach faktyczna cena mieszkania (na dzień wykupu) określona zostanie przez rzeczoznawcę.

 

Planowany termin rozpoczęcia budowy:

Rozpoczęcie budowy mieszkań zależne jest od wielu czynników zewnętrznych, m. in. od możliwości pozyskania kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Kto będzie zarządzał budynkiem?

Zarządcą budynku będzie Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM „KZN-Toruński” Sp. z o.o.