KZN-Toruński Sp. z o.o.

kzn KZN Toruński Krajowy Zasób Nieruchomości

Firma spółki

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Toruński” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została powołana w dniu 1 lipca 2021 r. w Toruniu przed notariuszem M. Kasperską aktem notarialnym Repertorium A numer 1788/2021.

Siedzibą spółki jest Toruń, obszarem działania spółki jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Spółka została powołana na czas nieoznaczony.

Wspólnicy spółki

Spółkę zawiązało 18 Wspólników, funkcjonujących w niezmienionym składzie do dnia dzisiejszego. Są to :

– Krajowy Zasób Nieruchomości,

– Miasto Aleksandrów Kujawski,

– Gmina Aleksandrów Kujawski,

– Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą,

– Gmina Fabianki,

– Miasto Grudziądz,

– Gmina Gruta,

– Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie,

– Miasto i Gmina Kowalewo Pomorskie,

– Miasto Lipno,

– Miasto i Gmina Lubień Kujawski,

– Miasto i Gmina Lubraniec,

– Gmina Łysomice,

– Miasto Rypin,

– Miasto i Gmina Skępe,

– Gmina Świecie nad Osą,

– Miasto Toruń,

– Gmina Wielgie.

Organy spółki

W spółce funkcjonują trzy organy :

– Zgromadzenie Wspólników,

– Rada Nadzorcza,

– Zarząd.

Kompetencje Zgromadzenia Wspólników wynikają z kodeksu spółek handlowych, Umowy Spółki oraz Regulaminu Zgromadzenia Wspólników.

Kompetencje Rady Nadzorczej wynikają z kodeksu spółek handlowych, Umowy Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej. W skład Rady Nadzorczej może maksymalnie wchodzić 20 osób – 3 wskazane przez Krajowy Zasób Nieruchomości (w tym Przewodniczący Rady) oraz po jednym przedstawicielu  każdego  ze Wspólników samorządowych.

Kompetencje Zarządu wynikają z kodeksu spółek handlowych i Umowy Spółki.

Podstawa działalności spółki

Podstawą prawną funkcjonowania spółki są w szczególności następujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2019r. poz. 2195 ze zm.),

2. Ustawa  z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz.U. z 2020 r. poz. 1100, ze zm.)

3. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, 2320, z 2021 r. poz. 2052).

4. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679).

5. Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933).

6. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611, z 2021 r. poz. 11, 1243),

7. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2106),

Ponadto działalność spółki regulują :

– Umowa Spółki,

– Regulamin Zgromadzenia Wspólników,

– Regulamin Rady Nadzorczej,

– Zarządzenia Prezesa Zarządu


KRAJOWY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI Nadrzędną misją Instytucji jest realizowanie obowiązku prowadzenia przez władze publiczne polityki sprzyjającej zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych.
SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE Społeczna inicjatywa mieszkaniowa, czyli SIM, to spółka realizująca budownictwo społeczne. Jej zadaniem jest budowanie mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu.
PRZYSTĄPIENIE DO SIM Nawiązanie kontaktu. Podpisanie wstępnego porozumienia o współpracy; Podjęcie przez radę gminy uchwał związanych z powołaniem SIM.