KZN-Toruński Sp. z o.o.

kzn KZN Toruński Krajowy Zasób Nieruchomości

Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie ogłasza nabór uzupełniający wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki w Kowalewie Pomorskim realizowanego przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową “KZN-Toruński” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

O NAJEM MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ OSOBY, KTÓRE:

spełniają kryteria obligatoryjne:

  1. w dniu objęcia lokalu wnioskodawca (osoba fizyczna) oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie miejscowości Kowalewo Pomorskie;
  2. spełniają kryteria określone w art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 304).

Przed zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego zostanie dokonana weryfikacja powyższych kryteriów.

Szczegółowe kryteria przydziału lokali mieszkalnych określa Zarządzenie nr 84/2024 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 08 maja 2024 r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego, w tym określenie kryteriów pierwszeństwa, zasad przeprowadzenia oceny punktowej dla lokali mieszkalnych budowanych przez Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową “KZN- Toruński” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kościuszki w Kowalewie Pomorskim w ramach naboru uzupełniającego.

Nabór prowadzony będzie z zachowaniem kryteriów pierwszeństwa określonych ww. zarządzeniem. Wykazanie okoliczności umożliwiających dokonanie oceny punktowej wniosku, zgodnie z kryteriami pierwszeństwa, spoczywa na Wnioskodawcy.

Wnioskodawca wraz z osobami zgłoszonymi do wspólnego zamieszkania może złożyć tylko jeden wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego .

Podpisanie umów partycypacyjnych oraz wpłata kwot partycypacji nastąpi po ogłoszeniu Listy Najemców.

Umowy najmu zawierane będą na końcowym etapie realizacji inwestycji.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski wraz z dokumentami umożliwiającymi ich weryfikację i dokonanie oceny punktowej należy składać:

  • osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie, lub
  • przesłać na adres Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie.

Za datę wpływu wniosku, uznaje się datę wpływu wniosku wraz z dokumentami do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem:  “Nabór uzupełniający na lokal mieszkalny przy ul. Kościuszki”.

Wnioski wraz z dokumentami umożliwiającymi ich weryfikację i dokonanie oceny punktowej, przyjmowane będą od dnia 22.05.2024 r. od godz. 7:00 do dnia 19.06.2024 r. do godz. 15:00.

Wniosek o zawarcie umowy najmu można:

  • otrzymać w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie, biuro nr 35;
  • pobrać ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim – http://www.kowalewopomorskie.pl/.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel: 56 475 65 35 lub w biurze nr 35 Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim w godzinach pracy Urzędu.

Po rozpatrzeniu wniosków o zawarcie umowy najmu i dokonaniu oceny punktowej wg kryteriów pierwszeństwa, Komisja tworzy listę podstawową i listę rezerwową osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego, tzw. “Lista Najemców”, w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów.

W przypadku równej ilości punktów, decyduje data i godzina złożenia wniosku.

Lista Najemców zawierająca imię i nazwisko wnioskodawcy oraz liczbę uzyskanych punktów zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzędu (https://www.kowalewopomorskie.pl/) oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie.

W przypadku rezygnacji osoby wpisanej na listę podstawową z dalszego ubiegania się o zawarcie umowy najmu mieszkania, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji, lokal mieszkalny zostanie zaproponowany kolejnej osobie z listy rezerwowej, która uzyskała najwyższą ocenę punktową.

Pełna dokumentacja dostępna jest na stronie -> https://www.kowalewopomorskie.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-uzupelniajacym-wnioskow-sim-kzn-torunski.html